Tờ rơi / Brochure / Catalogue / Bao thư

Kích thước thành phẩm: Theo yêu cầu
Định lượng giấy: Theo yêu cầu
Số lượng tối thiểu: 1.000 cái/mẫu